Tuesday, April 28, 2015

അമേരിക്ക ഒരു ധനിക രാഷ്ട്രമല്ല

അമേരിക്ക ഒരു ധനിക രാഷ്ട്രമല്ല
47 ദശ ലക്ഷം അമെരിക്കക്കാർ ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നത്‌ 27 ഡോളർ കൊണ്ടാണ്
27 x 65 =1755 ഇന്ത്യൻ രൂപ
അമേരിക്കയിലെ ദാരിദ്ര്യ രേഖ എന്ന് വച്ചാൽ വാർഷീക വരുമാനം ഏതാണ്ട് $20,665 ഇൽ താഴെ ആണ്
ഈ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നല്കാൻ ഫെഡറൽസർക്കാർ നല്കുന്ന ധന സഹായം ആണ് 27 ഡോളർ .ഇത് ഓരോ സ്റ്റെറ്റിനും വേറെ വേറെ തുകയാണ്
അപേക്ഷിച്ചാൽ അന്വേഷണം നടത്തിൽ അർഹതയുള്ളവർക്ക് ഇത് നൽകുന്നു
ഫുഡ്‌ സ്റ്റാമ്പ്‌ എന്നാണു ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് .ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് (EBT CARD )പോലെ ഒന്നാണ് 

ഇത് .കര്ഷകരുടെ കൂട്ടായ്മമകൾ നടത്തുന്ന വലിയ ഗ്രോസേറി സ്റോറുകൾ ,പിന്നെ മറ്റു ചില കടകൾ എല്ലാം ഈ കാർഡുകൾ സ്വീകരിച്ചു ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നു .ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യവുമാണ്
മാവേലി സ്റൊറുകളിലെ ഓണം കിറ്റ് പോലെ ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് ഒരു വലിയ കവറിൽ ഒരാൾക്ക്‌ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും കിട്ടുന്ന കടകളും ഉണ്ട്
അതെ അമേരിക്ക അവരുടെ പട്ടിണി പ്പവങ്ങളെ ഊട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്
ഈ മെയ്‌ 9 നു അവർ എല്ലായിടത്തു നിന്നും ഭക്ഷണം വാങ്ങി വേണ്ടുന്നവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു
എല്ലാവര്ഷവും മെയ് മാസത്തിലെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിൽ ആണ് ഈ ഭക്ഷണ ശേഖരണ പരിപാടി
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം അവർ 22 ലക്ഷം പൌണ്ട് ആഹാരമാണ് ശേഖരിച്ചു വിതരണം ചെയ്തത്
അതെ അമേരിക്ക ഒരു ദരിദ്ര രാഷ്ട്രം കൂടിയാണ്
47 ദശ ലക്ഷം അമെരിക്കക്കാർ കഴിയുന്നത്‌ സർക്കാർ സഹായം കൊണ്ടാണ്
ഇവരെ സഹായിക്കാനായി ആദായ നികുതി മറ്റുള്ളവര അധികം അടക്കുകയാണ്.ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സർചാർജ് ലേവി ചെയ്യുന്നില്ലേ .അത് പോലെ ആദായ നികുതിയുടെ ഒരു ഭാഗം അഗതികളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
സ്റ്റെറ്റ് ലോട്ടറി കാരുണ്യ എന്നൊരു പ്രവര്ത്തന ഫണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിടില്ലേ..അത് പോലെ..ഇത്രയും ദരിദ്രർ സര്ക്കാര് ചിലവിൽ കഴിയുന്നു എന്നത് കൊണ്ടാണ്അമെരിക്കക്ക ഒരു ധനിക രാഷ്ട്രമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്
അംബാനിയെ വച്ച് നമ്മളെ അളന്നാൽ എങ്ങിനെ ഇരിക്കും
ഇന്ത്യ പോലെ ഒക്കെ തന്നെ അവിടെയും സ്ഥിതി
എന്നാലോ
ഇവിടങ്ങളിലെ വ്യാപാര ശാലകളിലും മാളുകളിലും തുണി ക്കടകളിലും ബീച്ച് കളിലും സീ വേൾഡ് മുതലായ വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ധാരാളം സഞ്ചരിച്ചു
അവിടെ കണ്ട ഒരു പ്രധാന കാഴ്ച സന്തോഷമുള്ള കുട്ടികൾ ആയിരുന്നു.ധൈര്യവും ആരോഗ്യവും ഉള്ള ബാലിക ബാലന്മാർ.
20 വയസിനു താഴെ ഉള്ളവർ ആരോഗ്യമുള്ളവർ തന്നെ
നാല്പ്പത് വയസിനു മുകളിൽ ഉള്ളവർ ഒത്ത തടിയുള്ളവർ.നല്ല ഉയരവുംഅവർക്കുണ്ട്
40 കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കക്കാർ അങ്ങ് തടിക്കുകയാണ്
ഞാൻ കണ്ട നൂറു പേരിൽ 60 പേരും 80 നും നൂറിനും ഇടയ്ക്കു കിലോ ഭാരമുള്ളവർ ആണ്
ചുരുങ്ങിയത് 20 പേര് എങ്കിലും 100 നും 120 നും ഇടക്ക് ഭാരമുള്ളവർ
150 കിലോ തൂക്കമുള്ള വർ ആണ് നൂറ്റുക്ക് മൂന്നു പേർ
സംശയം വേണ്ട
കണ്ടാൽ ഭയം തോന്നുന്ന ഭീമാകരന്മാർ..ഭീമാ കാരികളും
അവരില പലരും തനിയെ നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ആണ്
വലിയ വീൽ ചെയറിൽ തനിയെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ
വലിയ വലിയ ശീമ പ്പന്നികൾ പോലെ ഉള്ള മനുഷ്യർ
, 2014 ഇൽ പുറത്തു വന്ന കണക്കു പ്രകാരം 40-59 വയസിന്ടക്ക് ഉള്ളവരിൽ (39.5%)അധിക തടിയുള്ളവർ ആണ് . 20-39 പ്രായ ഗ്രൂപ്പിൽ (30.3%) തൂക്കം കൂടുതൽ ഉള്ളവര ആണ്
60 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ (35.4%) ഭാരക്കൊടുത്തൽ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ ആണ്
തടി കൂടുന്നത് തീര്ത്തും സ്വാഭാവികം ആണെന്നും അതിൽ ലജ്ജിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നും മക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു
ഇവരൊന്നും അമേരിക്കക്കാർ അല്ല ഇവിടെ കുടിയെറിയ മെക്സിക്കോ സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ നാട്ടുകാർ ആണത്രെ . അമേരിക്കക്കാർ അങ്ങിനെ ഒന്നും അല്ല എന്നും അവർ കൂട്ടി ചേര്ത്തു
പാണ്ടവരും കൗരവരും തമ്മിൽ ഉള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ ന്യയാന്യായത നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരും രാജ്യാവകാ ശികൾ അല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് വ്യാസൻ
അത് പോലെ അമേരിക്കമുഴുവൻ നോക്കിയാൽ അമെരിക്കക്കാർ എന്നൊരു വര്ഗം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും
മുഴുവനും കുടിയേറ്റക്കാർ തന്നെ
അമേരിക്കൻ ആദിവാസികൾ( aborignals )ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിത വര്ഗം ആണ്
അവരെ അടിച്ചും കൊന്നും കേട്ടിപ്പെടുത്തതാണ് ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക
ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റിൽമെന്റുകളിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ ആദിമ ജനതയെ ഈ രാഷ്ട്രം
5,220,579.പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് .അവരെ ആവും ഇവർ അമേരിക്കക്കാർ എന്ന് കരുതുന്നത്
ധാരാളം ചൈനക്കാരെ ഇവിടെ കണ്ടു.അമേരിക്കയിലെ ചൈനീസ് വംശജരുടെ സംഖ്യ വളരെ പെട്ടന്ന് വര്ധിക്കുകയാണ് .സ്കൂളുകളിലും മാളുകളിലും ഒക്കെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ധാരാളം ഉണ്ട്
നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ആയി ജോലിക്കായി ഒക്കെ ഒരാളെ അമെരിക്കയിൽ അയക്കുന്നു
അവൻ പഠിച്ച് ജോലി നേടി കാശുണ്ടാക്കി നാട്ടിലേക്ക് പോരുന്നു
എന്നാൽ ചൈനാക്കാർ തങ്ങളുടെ വീടും മറ്റു സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ എല്ലാം വിറ്റു
കയ്യിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യയുമായി ഇങ്ങോട്ടു വണ്ടി കയറുന്നു
ചെറു ബിസിനെസുകൾ ചെയ്യുന്നു .അഭിവൃദ്ധി പ്പെടുന്നു ..
എന്താണ് ചനിനക്കരുമായി ഇവരുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ റൂളുകൾ എന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്
മേക്സിക്കൻ ,സ്പാനിഷ്‌ (ലാറ്റിൻ),ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്‌ കൂടുതൽ ആളുകളും ..
ലാറ്റിൻ സ്വാധീനം പ്രകടമാണ് എല്ലായിടത്തും.
റോഡുകളിൽ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലും സ്പനിഷിലും സ്ഥല പ്പേരുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം
ബൈ റോഡുകൾക്ക് എക്സിറ്റ് എന്നാണു പറയുന്നത്
അതി വിശാലമാണ് ഹൈ വേ കൾ
ദരിദ്രരും ധനികരും ഒരു പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ക്കുറിച്ച് വീണ്ടും എഴുതാം

No comments:

Post a Comment