Wednesday, November 5, 2014

feminisam

  മാര്ക്സിസം സ്ത്രീയുടെ ഫെമിനിസ്റ്റ് വാദങ്ങളെ അന്ഗീകരിക്കുന്നു
ലിന്ഗ സമത്ത്വവും സ്ഥിതി സമത്ത്വവും അത് സ്ത്രീക്ക് നല്കുന്നു
ഭരണ ഘടന പുരുഷനായി പ്രത്യേകം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല
തുല്യ അവസരങ്ങൾ
തുല്യ നീതി
സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേക പരിരക്ഷ
ഗര്ഭ കാലത്തും കുട്ടികളെ മുല ഊട്ടുന്നതും ആയ സമയത്ത് സര്ക്കാർ വക സംരക്ഷണം
ഇതെല്ലാം സോഷ്യലിസം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു


 എന്നാൽ മുതലാളിത്ത സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സമത്വം
പുരുഷ മേധാവിത്തം നില നില്ക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ
വല്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നു
മുതലാളിത്ത സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീ ഒരു ചരക്കു മാത്രമാണ്
ചരക്കു ആകാൻ കൊള്ളാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക്
അവിടെ യാതൊരു വിലയും ഇല്ല തന്നെ
ഫെമിനിസം ആത്തരം സ്ത്രീകൾ ക്കായി ഒരു സംഹിത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം കാണാൻ ഭംഗി ഇല്ലാത്ത വരും
പിൻ തള്ള പെട്ട് പോയവരും
ബുദ്ധി വികാസം കുറഞ്ഞവരും
വൃദ്ധരും
രോഗികളും
ഗര്ഭിണി കളും.
കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നവരും
ഭർത്താവു ഇലത്തതും
ആയ സ്ത്രീകളെ
ഫെമിന്സിട്ടുസമൂഹം ശ്രേധിക്കുന്നില്ല
അവര്ക്കായി ഒരു പാക്കേജു ഫെമിനിസം നല്കുന്നില്ല


ഫെമിനിസം സ്വവര്‍ഗ രതിയില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നോ , ഫെമിനിസം തെറ്റായ കല്പനകളില്‍ അഭിരമിക്കുന്നുവോ......സ്വവര്ഗ്ഗ രതിയും ഫെമിന്സവും ആയി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല..
ഫെമിനിസം പറയുന്നത്
ദാമ്പത്യം ഊരാ ക്കുരുക്കായാൽ.അതിൽ നിന്നും പുറത്തു പോരാൻ അവൾക്കു ആകണം എന്ന് മാത്രമാണ്
ഇഷ്ട്ടമില്ലത്ത പുരുഷനെ ചുമക്കാൻ അവൾക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടാകരുത്
രതി എ ല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മ നിഷ്ട്ടമാണ്
സ്വവർഗ്ഗ രതിയായാലും അല്ലെങ്കിലും
ഫെമിനിസം പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്കും
താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഇണയെ നിരാകരിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം ആവശ്യപെടുന്നു
പുരുഷനോട് തുല്യത വശ്യപെടുന്നു
അവൾ അതും അതിൽ കൂടുതലും അർഹിക്കുന്നു താനും

 സ്വന്തം സത്വം വിളംബരം ചെയ്യാൻ മടി ഇല്ലാത്ത സത്രീ കളെ ഫെമിസ്നിട്ടുകൾ എന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നത് ഭാരതം പോലെ അമേരിക്ക പോലെ പുരുഷ മേധാവിത്തം നിലനില്ക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിലെ ഒരു പതിവാണ് .
മേധ പടെക്കറും
സുഗത കുമാരിയും
ആശ പൂര്ണ്ണ ദേ വിയും
കാപ്റ്റൻ ലക്ഷിമിയും

ഝൻസി റാണി വരെയും നല്ല ഫെമിന്സിട്ടുകൾ ആയിരുന്നു'
ഭർത്താ വിനെ നിരാകരിച്ചു തീയിൽ ചാടിയ സീത മുതൽ..
പര പുരൂഷനെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതു കൊണ്ട് ഉടന്തടി ചാടിയ റാണി പദ്മിനി അടക്കം
സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ അത് അന്ന് നില നില്ക്കുന്ന സമൂഹ നീതികൾക്ക് എതിരെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിസംശയം നടപ്പാക്കാൻ മുതിര്ന്ന നല്ല ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ആണ്
മനസ്സിൽ ഉള്ള ത് തുറന്നു പറയാനും
തനിക്കു ശെരി എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാനും ധൈര്യം ഉള്ള ധാരാളം സ്ത്രീ കളെ നിങ്ങൾ ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ട്
അവരിൽ പലരും സമൂഹം വൈക്കുന്ന ചുറ്റു മതിലുകളെ ഭേദിക്കുന്നവർ ആണ് താനും ..

 സാരി ഉടുകെണ്ടുന്ന ചടങ്ങിൽ നിറമുള്ള മേൽ കുപ്പായവും
ജീന്സും ഇടുന്നു
വിവാഹം കഴിക്കാതെ പുരുഷനോടൊപ്പം അന്തി ഉറങ്ങുന്നു
സെക്സിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുന്നു ..
സംസാരിക്കുന്നു

ഒച്ച വൈക്കേണ്ടപ്പോൾ ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു
ഇതെല്ലം സ്ത്രീ ചെയ്‌താൽ അവൾ ഫെമിസ്നിസ്ട്ടുംപുരുഷൻ ചെയ്‌താൽ അത് സ്വാഭാവികതയും ആകുന്നു എന്ന ഭ്രമ കല്പ്പന മാറ്റണം
ജനിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും നഗ്നർ ആയി ആണ് ജനിച്ചത്‌
തികചും നസൈര്ഗികമായ സെക്സിനെ ഒരേ പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവകാശവും ഉണ്ട് ..
ഫെമിന്സം നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ ക്ക് നല്കുന്നത് തികച്ചും തന്റെടിയായ ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടുകാരിയെയാണ്‌
അവൾ ഗര്ഭിണി അയാൽ..എങ്ങിനെ തന്റെ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണമെന്ന് അവൾക്കു അറിയാം
പുരുഷന്റെ വീട്ടു പടിക്കൽ കുടിലും കെട്ടി ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ്‌ എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ പിറകെ വരില്ല
എന്നാൽ അവൻ നല്ലവൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നായർ സ്ത്രീയെ പോലെ സംബന്ധക്കാരന് മുന്നില് മുറിയുടെ വാതിൽ കൊട്ടി അടക്കാനും അവൾ മടി കാണിക്കുന്നില്ല......................
ഇഷ്ട്ടമില്ലത്ത പുരുഷന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങുന്ന വേശ്യ അല്ല അവൾ

No comments:

Post a Comment